Otwiera nowe okno

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

 

O refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy może wystąpić pracodawca, który zobowiąże się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy. Przez zatrudnienie należy rozumieć umowę o pracę.

Ten rodzaj wsparcia obejmuje refundację kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu i zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Sączu.

Refundacja może obejmować udokumentowane koszty zakupu wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna w kwocie niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług (VAT) i podatku akcyzowego.

 

Biorąc pod uwagę ograniczony limit środków PFRON przeznaczonych na realizację refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych w danym roku budżetowym oraz racjonalne nimi gospodarowanie proponuje się zwrot kosztów Pracodawcy w wysokości do 50.000 zł na jedno stanowisko pracy, przy czym na stanowisko biurowe w wysokości do 20.000,00 zł. Na podstawie przedstawionych do wniosku ofert cenowych (faktur PROFORMA)

UWAGA!

  • Refundacja nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy.
  • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.
  • Warunkiem dokonania zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy - wydanej na wniosek starosty.
  • Refundacje  będą  przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.

Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23.

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz pomoc de minimis

Karta informacyjna usługi stanowisko 2023

Klauzula RODO

Oświadczenie pomoc publiczna

Oświadczenie pracodawcy

Sprawozdanie z zatrudnienia

Wniosek WSP część I

Wniosek WSP część II

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 20.01.2023 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w roku 2023.

Zarządzenie Nr 3 Dyrektora PCPR w Nowym Sączu rehabilitacja zawodowa.pdf