Aktualności
Komunikat AKTYWNY SAMORZĄD 2017r.
sobota, 11 marca 2017 00:00
Drukuj Email
 
"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku
wtorek, 03 stycznia 2017 16:00
Drukuj Email

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku

Informujemy, że Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na rok 2017 w ramach programu pn.„Program wyrównywania różnic między regionami III”.

W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów w obszarach  B, C, D, F programu, których realizatorem jest samorząd powiatowy.

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Beneficjentami pomocy są powiaty, podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 na każdy projekt.

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych –  część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł. na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku

obszar D – likwidacja barier transportowych – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

  1. do  80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. do 250.000,00 zł dla autobusów;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej – część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia). Beneficjentami pomocy są: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:  do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł. na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – (adresaci – powiaty).

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu w Powiecie Nowosądeckim nie może przekroczyć:

  1. w przypadku obszaru B – 50% kosztów realizacji,
  2. w przypadku obszaru C – 50% kosztów realizacji,
  3. w obszarze D

- w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 70% kosztów realizacji projektu

- w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 80% kosztów realizacji projektu

Kompletne wnioski o dofinansowanie projektów w obszarach B, C, D, F  programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w terminie do 15 lutego 2017r.

Ponadto istnieje możliwość wnioskowania w ramach obszaru E programu (realizatorem są Oddziały PFRON) o dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi: do 9.000,00 zł. na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 roku.

Założenia programu wraz z procedurami i kryteriami, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o przyznanie dofinansowania dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl w zakładce: Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.

 

Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o pomoc finansową można uzyskać w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych w PCPR w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a – pokój 124 – tel. 18 447-79-21.

 
Dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych
czwartek, 24 marca 2016 11:27
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu  informuje, że od miesiąca kwietnia 2016r. rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka przysługiwał będzie dodatek wychowawczy na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie.

Podstawą przyznania świadczenia będzie złożenie wniosku do PCPR w Nowym Sączu.
Dodatek wychowawczy przyznawany będzie od 01 kwietnia 2016r. rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka, którzy złożą wniosek do dnia 30 czerwca 2016r.

Wszelkich informacji na temat przyznawania i realizacji ww. świadczenia udzielają pracownicy PCPR w Nowym Sączu,
w siedzibie przy ul. Kilińskiego 72a lub pod numerem telefonu (18) 447 79 13

 
Ogłoszenie „Program wyrównywania różnic między regionami III”
sobota, 12 marca 2016 11:39
Drukuj Email

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu  informuje, że w ramach programu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”

przyjmuje w 2016r. wnioski na przedsięwzięcia związane z:

 


 
Komunikat AKTYWNY SAMORZĄD 2016r.
sobota, 12 marca 2016 10:05
Drukuj Email

 

AKTYWNY SAMORZĄD 2016r.

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

Dokument - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. (znajduje się na stronie: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty

Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne 
Strona 5 z 27

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony