Aktualności
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
czwartek, 23 listopada 2017 12:03
Drukuj Email

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającym na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla :

a)  14 chłopców

b) 14 dziewczynek

Termin realizacji zadania: od 01 styczeń 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Osobą upoważnioną do kontaktu z "podmiotami uprawnionymi do składania ofert jest Pani Maria Rokita tel. 18 443 82 51 lub 18 443 75 91 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 72a -pokój nr 117 (I piętro) codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy , w godzinach od 8:30 do 15:30.

Pełny tekst ogłoszeń w załączonych dokumentach do pobrania.

Załączniki:
Pobierz (Ogłoszenie_Dziewczynki.pdf)Ogłoszenie_Dziewczynki.pdf[Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - placówka dla Dziewczynek -pełny tekst]2016 Kb
Pobierz (Ogłoszenie_Chłopcy.pdf)Ogłoszenie_Chłopcy.pdf[Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - placówka dla Chłopców -pełny tekst]2011 Kb
Pobierz (Rozstrzygnięcie otwartego konkursu dziewczęta.pdf)Rozstrzygnięcie otwartego konkursu dziewczęta.pdf[Rozstrzygnięcie otwartego konkursu -dziewczęta]499 Kb
Pobierz (Rozstrzygnięcie otwartego konkursu chłopcy.pdf)Rozstrzygnięcie otwartego konkursu chłopcy.pdf[Rozstrzygnięcie otwartego konkursu -chłopcy]430 Kb
 
Ogłoszenie PWRMR_2018
środa, 25 października 2017 06:28
Drukuj Email

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2018 roku

Informujemy, że Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na rok 2018 w ramach programu pn.„Program wyrównywania różnic między regionami III”.

W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów w obszarach  B, C, D, F programu, których realizatorem jest samorząd powiatowy.

Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o pomoc finansową można uzyskać w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych w PCPR w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a – pokój 124 – tel. 18 447-79-21.

 
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badań psychologicznych dla rodzin zastępczych
piątek, 04 sierpnia 2017 17:18
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

przeprowadzenie badań psychologicznych dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz opracowanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji wyżej wymienionych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego jest
Pani Iwona Cichy tel. 18-4477918

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe i załączniki - całość.pdf)Zapytanie ofertowe i załączniki - całość.pdf[Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami]2998 Kb
 
Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy w PCPR
czwartek, 22 czerwca 2017 14:20
Drukuj Email

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy w PCPR

W Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy ( I piętro, pokój 120) udzielana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna i prawna w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą oraz innymi sytuacjami kryzysowymi.

Pomocy psychologicznej udziela psycholog codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30. Istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się na spotkanie pod nr tel. : 18 447 79 25.

Poradnictwo prawne świadczone jest przez prawnika i wymaga wcześniejszego osobistego lub telefonicznego ustalenia terminu spotkania w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod nr tel.: 18 447 79 25.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie i bez skierowania !!!

TELEFONY ZAUFANIA

800 120 002 – telefon „Niebieska Linia” na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

czynny całą dobę

800 120 226 – policyjny telefon zaufania ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30 – 15.30

116 123 – telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00 – 22.00

116 111 – telefon zaufania dla dzieci młodzieży

czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 12.00 – 20.00

801 889 880 – telefon zaufania – uzależnienia behawioralne

czynny codziennie w godzinach: 17.00 – 22.00

800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15 – 20.00

22 696 55 50 – telefon informacyjno – interwencyjny Rzecznika Praw Dziecka

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15 – 16.15

800 108 108 – telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00 – 20.00

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Pomoc w zakresie specjalistycznych usług psychologiczno – terapeutycznych, prawnych i socjalnych osobom
z terenu Powiatu Nowosądeckiego znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym,
w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach na podstawie zawartego porozumienia, świadczy Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. Ośrodek zapewnia także czasowe schronienie osobom z terenu Powiatu Nowosądeckiego doświadczającym przemocy w rodzinie (kobiety i matki z dziećmi)
w hostelu SOIK.

Dane teleadresowe:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Śniadeckich 10a

33-300 Nowy Sącz

www.soik.pl

Sekretariat: 18 449 07 30

Punkt pierwszego kontaktu (całodobowo): 18 449 04 95

Dział Wsparcia i Interwencji w Sytuacjach Kryzysowych: 18 449 04 90

Załączniki:
Pobierz (POWIATOWY PROGRAM  NA LATA 2017 - 2018.pdf)POWIATOWY PROGRAM NA LATA 2017 - 2018.pdf[POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017 - 2018]7750 Kb
Pobierz (INFORMATOR.pdf)INFORMATOR.pdf[INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE]448 Kb
 
Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
czwartek, 30 marca 2017 00:00
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. 2015, poz. 1390 z późn. zm./ PCPR realizuje w 2017 roku Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Z informacji uzyskanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie wynika, iż PCPR jest w tym roku jedyną placówką realizującą w/w Program (poza zakładem karnym) na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowy Sącz.

Szczegółowe informacje w sprawie Programu udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 72 a w godz. od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu: 18 447 79 25.

 
Strona 4 z 27

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony