Aktualności
Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy w PCPR
czwartek, 22 czerwca 2017 14:20
Drukuj Email

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy w PCPR

W Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy ( I piętro, pokój 120) udzielana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna i prawna w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą oraz innymi sytuacjami kryzysowymi.

Pomocy psychologicznej udziela psycholog codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30. Istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się na spotkanie pod nr tel. : 18 447 79 25.

Poradnictwo prawne świadczone jest przez prawnika i wymaga wcześniejszego osobistego lub telefonicznego ustalenia terminu spotkania w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod nr tel.: 18 447 79 25.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie i bez skierowania !!!

TELEFONY ZAUFANIA

800 120 002 – telefon „Niebieska Linia” na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

czynny całą dobę

800 120 226 – policyjny telefon zaufania ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30 – 15.30

116 123 – telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00 – 22.00

116 111 – telefon zaufania dla dzieci młodzieży

czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 12.00 – 20.00

801 889 880 – telefon zaufania – uzależnienia behawioralne

czynny codziennie w godzinach: 17.00 – 22.00

800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15 – 20.00

22 696 55 50 – telefon informacyjno – interwencyjny Rzecznika Praw Dziecka

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15 – 16.15

800 108 108 – telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00 – 20.00

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Pomoc w zakresie specjalistycznych usług psychologiczno – terapeutycznych, prawnych i socjalnych osobom
z terenu Powiatu Nowosądeckiego znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym,
w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach na podstawie zawartego porozumienia, świadczy Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. Ośrodek zapewnia także czasowe schronienie osobom z terenu Powiatu Nowosądeckiego doświadczającym przemocy w rodzinie (kobiety i matki z dziećmi)
w hostelu SOIK.

Dane teleadresowe:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Śniadeckich 10a

33-300 Nowy Sącz

www.soik.pl

Sekretariat: 18 449 07 30

Punkt pierwszego kontaktu (całodobowo): 18 449 04 95

Dział Wsparcia i Interwencji w Sytuacjach Kryzysowych: 18 449 04 90

Załączniki:
Pobierz (POWIATOWY PROGRAM  NA LATA 2017 - 2018.pdf)POWIATOWY PROGRAM NA LATA 2017 - 2018.pdf[POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017 - 2018]7750 Kb
Pobierz (INFORMATOR.pdf)INFORMATOR.pdf[INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE]448 Kb
 
Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
czwartek, 30 marca 2017 00:00
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. 2015, poz. 1390 z późn. zm./ PCPR realizuje w 2017 roku Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Z informacji uzyskanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie wynika, iż PCPR jest w tym roku jedyną placówką realizującą w/w Program (poza zakładem karnym) na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowy Sącz.

Szczegółowe informacje w sprawie Programu udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 72 a w godz. od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu: 18 447 79 25.

 
Komunikat AKTYWNY SAMORZĄD 2017r.
sobota, 11 marca 2017 00:00
Drukuj Email
 
"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku
wtorek, 03 stycznia 2017 16:00
Drukuj Email

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku

Informujemy, że Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na rok 2017 w ramach programu pn.„Program wyrównywania różnic między regionami III”.

W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów w obszarach  B, C, D, F programu, których realizatorem jest samorząd powiatowy.

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Beneficjentami pomocy są powiaty, podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 na każdy projekt.

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych –  część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł. na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku

obszar D – likwidacja barier transportowych – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

  1. do  80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. do 250.000,00 zł dla autobusów;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej – część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia). Beneficjentami pomocy są: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:  do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł. na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – (adresaci – powiaty).

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu w Powiecie Nowosądeckim nie może przekroczyć:

  1. w przypadku obszaru B – 50% kosztów realizacji,
  2. w przypadku obszaru C – 50% kosztów realizacji,
  3. w obszarze D

- w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 70% kosztów realizacji projektu

- w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 80% kosztów realizacji projektu

Kompletne wnioski o dofinansowanie projektów w obszarach B, C, D, F  programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w terminie do 15 lutego 2017r.

Ponadto istnieje możliwość wnioskowania w ramach obszaru E programu (realizatorem są Oddziały PFRON) o dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi: do 9.000,00 zł. na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 roku.

Założenia programu wraz z procedurami i kryteriami, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o przyznanie dofinansowania dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl w zakładce: Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.

 

Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o pomoc finansową można uzyskać w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych w PCPR w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a – pokój 124 – tel. 18 447-79-21.

 
Dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych
czwartek, 24 marca 2016 11:27
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu  informuje, że od miesiąca kwietnia 2016r. rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka przysługiwał będzie dodatek wychowawczy na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie.

Podstawą przyznania świadczenia będzie złożenie wniosku do PCPR w Nowym Sączu.
Dodatek wychowawczy przyznawany będzie od 01 kwietnia 2016r. rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka, którzy złożą wniosek do dnia 30 czerwca 2016r.

Wszelkich informacji na temat przyznawania i realizacji ww. świadczenia udzielają pracownicy PCPR w Nowym Sączu,
w siedzibie przy ul. Kilińskiego 72a lub pod numerem telefonu (18) 447 79 13

 
Strona 3 z 25

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony