Otwiera nowe okno

Aktualności

Aktywny Samorząd Moduł I oraz Moduł II edycja na 2024 rok

W 2024 roku Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku, umożliwiający kontynuowanie programu.

Ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc!

Także w 2024 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w module I można składać od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r., w module II na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2023/2024 od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r., natomiast na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2024/2025 od 01.09.2024 r. do 10.10.2024 r.

Wnioski w formie elektronicznej można składać po zarejestrowaniu się za pośrednictwem systemu SOW pod poniższym linkiem:

https://sow.pfron.org.pl

Infolinia SOW (połączenia bezpłatne) w godzinach 9:00 – 17:00: 800-889-777  

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW, a także:

Małopolski Lider Ekonomii Społecznej

W czwartek 14 grudnia 2023 roku w Operze Krakowskiej poznaliśmy Małopolskiego Lidera Ekonomii Społecznej.

Konkurs Małopolski Lider Ekonomii Społecznej 2023 zrealizowany został pod patronatem honorowym marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. wicemarszałek Łukasz Smółka, prof. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący SWM i Marta Mordarska, radna województwa, Przewodnicząca Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Tytuł Podmiot Reintegracyjny Roku otrzymały ex aequo: Zakład Aktywności Zawodowej "U Pana Cogito" Pensjonat i Restauracja prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne oraz Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Promyk". Podmioty zostały nagrodzone za ich różnorodne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, których wynikiem jest wzmocnienie poczucia ich własnej wartości i niezależności.

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

 

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

grafika


Powiat Nowosądecki przystąpił w 2023 roku do realizacji Rządowego programu wsparcia
powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Pracy.
Celem Programu jest wsparcie finansowe powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wypłaty
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, zawodowym
rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom
zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego w okresie czerwiec 2023 - grudzień 2023.
Całkowita wartość realizacji zadania w okresie: czerwiec 2023 - grudzień 2023r - 230.331 zł
Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy: 73.229 zł
Data zawarcia umowy Pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem
Nowosądeckim o dofinansowanie zadania: 21grudzień 2023

 
Program wyrównywania różnic między regionami III w 2024 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zaprasza do zapoznania się z założeniami programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III w 2024 r.”.

 

Termin składania wniosków - do 10 lutego 2024 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r. :

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Beneficjentami pomocy są gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 176 000,00 na każdy projekt.

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych –  część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 74 500,00 zł. na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

obszar D – likwidacja barier transportowych – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

  1. do  144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
    w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. do 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. do 351 500,00 zł dla autobusów;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej albo przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – część kosztów utworzenia nowego lub remont albo modernizacja istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, remontowe, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia). Beneficjentami pomocy są: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:  do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł. na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – (adresaci – powiaty). W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.