Otwiera nowe okno

Zapytanie ofertowe: przeprowadzenie badań psychologicznych i opracowanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zaprasza do złożenia oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Usługa przeprowadzenia badań psychologicznych dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz opracowania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji wyżej wymienionych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

(CPV 85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Specyfika głównych wymagań Usługi:
  • przeprowadzenie badań psychologicznych dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu Powiatu Nowosądeckiego, co najmniej w oparciu o testy osobowości, testy postaw rodzicielskich, rozmowę diagnostyczną - do 20 osób (w tym 9 małżeństw/2 osoby samotne),
  • opracowanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka z terenu Powiatu Nowosądeckiego - do 11 opinii,
  • miejsce realizacji – Nowy Sącz, w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 18:00,
  • zadaniem Wykonawcy będzie m. in.:
  1. sporządzenie wstępnego harmonogramu zawierającego m. in. propozycję  terminów przeprowadzenia badań psychologicznych wraz z godzinami dostępności Wykonawcy,
  2. dokumentowanie prowadzonych działań za pomocą karty usługi, wydanych opinii psychologicznych lub innego dokumentu potwierdzającego realizację zadania w danym dniu i godzinie, zawierającej datę, imię i nazwisko oraz podpis osoby uczestniczącej w badaniu,
  3. przeprowadzenie badań psychologicznych w oparciu o co najmniej testy osobowości, testy postaw rodzicielskich oraz rozmowę diagnostyczną.
  4. opracowanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka w terminie 14 dni od przeprowadzenia badania. Wytyczne dotyczące treści i celów sporządzanych opinii winny być opracowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do projektu umowy.

    1.2 Forma współpracy z Wykonawcą: umowa cywilno-prawna.

    1.3 Termin wykonania usługi: do 11.12.2023 r.  

    1.4 O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który dysponuje co najmniej jedną osobą do wykonania zadania, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne z co najmniej 2 – letnim doświadczeniem zawodowym  w poradnictwie rodzinnym. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż osobą wykonującą przedmiot zamówienia jest osoba posiadająca doświadczenie, o którym mowa powyżej (załącznik nr 2).

    1.5 Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

    1.6 Zamawiający dopuszcza złożenie wspólnej oferty przez więcej niż jeden podmiot.

 

Załaczniki:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

a href="/images/dokumenty/Piecza%20zapytanie%20ofertowe/Załacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego.docx""""Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do projektu umowy

Załącznik nr 5 do projektu umowy