Otwiera nowe okno

Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny, to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza specjalistę, niezbędne do rehabilitacji w warunkach domowych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne - nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych.

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.

 

Skorzystać może każdy, kto:

  •  posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność (orzeczenie),
  • spełnia kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

  •  u kogo zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych potwierdzona zaświadczeniem od lekarza specjalisty.

 Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

 

Szczegółowych informacji udziela Pan Wojciech Sędzik tel.: (18) 447-79-21.

 

Pliki do pobrania:

Klauzula

SOW odwołanie pełnomocnictwa

Upoważnienie dotyczące przekazania środków na wspazany rachunek bankowy

Wniosek RS SR 2024

Wzór pełnomocnictwa

Zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie dla pozostałych osób niepełnosprawnych

 

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 20.01.2023 r.  w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2023.

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora PCPR w Nowym Sączu rehabilitacja społeczna.pdf