Otwiera nowe okno

Zespół Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Rehabilitacja społeczna

 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej ( art. 7 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2021 r. nr 573, z późn. zm. ).

Rehabilitacja społeczna to zespół działań mających na celu umożliwienie osobie z niepełnosprawnością uczestniczenia w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, na poziomie maksymalnie zbliżonym do innych osób a także proces przywracania osobie z niepełnosprawnością zdolności do samodzielnego funkcjonowania i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania powiatu zgodnie z art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. nr 573, poz. 721, z późn. zm.).

 

 

Osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Powiatu Nowosądeckiego i posiadające ważne orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie mogą ubiegać się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie do:

 

  1. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
  2. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
  3. turnusu rehabilitacyjnego,
  4. likwidacji barier architektonicznych
  5. likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  6. likwidacji barier w komunikowaniu się,
  7. organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

 

Informujemy również, że istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w Systemie SOW pod adresem:
https://sow.pfron.org.pl/

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

 

W celu złożenia dokumentów należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia Profilu Zaufanego należy odwiedzić stronę
Profil Zaufany - strona Rządowa
Profil Zaufany - obywatel.pl
lub utworzyć profil zaufany w swoim banku.

 

Aby wnioskowanie online w systemie SOW było dostępne dla większej liczby osób, PFRON wprowadził możliwość korzystania z pełnomocnictw w formie pisemnej. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. Osoby te mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie która może składać wnioski w systemie SOW w ich imieniu.

 

Ważne: Skan pełnomocnictwa należy dołączyć do wniosku składanego w systemie SOW.

 

Rehabilitacja zawodowa

 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej ( art. 7 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2021 r. nr 573, z późn. zm. ).

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania powiatu zgodnie z art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz.573 z późn. zm.).

 

Pracodawcy a także osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Powiatu Nowosądeckiego i posiadające ważne orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie mogą ubiegać się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie do:

 

  1. wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
  2. podjęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej.

 

Informujemy również, że istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w Systemie SOW pod adresem:
https://sow.pfron.org.pl/

 

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON:

 

W celu złożenia dokumentów należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia Profilu Zaufanego należy odwiedzić stronę
Profil Zaufany - strona Rządowa
Profil Zaufany - strona obywatel.gov.pl
lub utworzyć profil zaufany w swoim banku.

 

Aby wnioskowanie online w systemie SOW było dostępne dla większej liczby osób, PFRON wprowadził możliwość korzystania z pełnomocnictw w formie pisemnej. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. Osoby te mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie która może składać wnioski w systemie SOW w ich imieniu.