Otwiera nowe okno

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji np.: tablet z oprogramowaniem „MÓWIK”, sprzęt komputerowy, itp.

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier w komunikowaniu się, uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie.

O dofinansowywanie do likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

  1. posiadające znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
    o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.
  2. u których potrzeby wynikające z niepełnosprawności, mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Informujemy, że mieszkańcy Powiatu nowosądeckiego mogą składać wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się również w formie elektronicznej, korzystając z dedykowanego przez PFRON Systemu SOW – System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.org.pl.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

 

Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Zgodnie z wykładnią Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, udzielenie np. w 2020 roku pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego w ramach Obszaru B Zadanie 1 programu „Aktywny samorząd” oznacza brak możliwości skorzystania z kolejnego dofinansowania ze środków Funduszu - w ramach zadania ustawowego powiatu pn. „likwidacja barier w komunikowaniu się” (w ciągu 3 lat). Realizacja wniosku o dofinansowanie w ramach Obszaru B programu „Aktywny samorząd” jest finansowana ze środków Funduszu, a wydatki związane są z likwidacją barier w komunikowaniu się, co wyklucza z możliwości dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się w ramach zadań ustawowych powiatu (na 3 lata).

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Igielska-Machaj tel.: (18) 447-79-26.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Informacja do wniosku SOW

Klauzula RODO

Oświadczenie Wnioskodawcy bariery w komunikowaniu się

SOW odwołanie pełnomocnictwa

Zaświadczenie lekarskie

Wzór pełnomicnictwa

oświadczenie dla pozostałych osób niepełnosprawnych

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 22.01.2024 r.  w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2024.

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora PCPR w Nowym Sączu rehabilitacja społeczna.pdf