Otwiera nowe okno

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie.

O dofinansowywanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

  1. posiadające znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
    o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.
  2. które mają trudności w poruszaniu się (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim),
  3. posiadają nieruchomość lub użytkują wieczyście nieruchomość. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier.

Informujemy, że mieszkańcy Powiatu nowosądeckiego mogą składać wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych również w formie elektronicznej, korzystając z dedykowanego przez PFRON Systemu SOW – System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.org.pl.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Igielska-Machaj tel.: (18) 447-79-26.

 

Pliki do pobrania:

 Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Klauzula informacyjna RODO

Informacja do wniosku SOW

Oświadczenie bariery archtektoniczne

SOW odwołanie pełnomocnictwa

Wzór pełnomocnictwa SOW

Zaświadczenie lekarskie

 Oświadczenie dla pozostałych osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 22.01.2024 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2024.

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora PCPR w Nowym Sączu rehabilitacja społeczna.pdf