Otwiera nowe okno

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

Bariery techniczne, to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności np.: łóżka rehabilitacyjne, urządzenia łazienkowe, koncentratory tlenu, itp.

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier technicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie.

O dofinansowywanie do likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

  1. posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
  2. u których potrzeby wynikające z niepełnosprawności, mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.

Informujemy, że mieszkańcy Powiatu nowosądeckiego mogą składać wnioski o dofinansowanie likwidacji barier technicznych również w formie elektronicznej, korzystając z dedykowanego przez PFRON Systemu SOW – System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.org.pl.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Igielska-Machaj tel.: (18) 447-79-26.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Informacja do wniosku

Klauzula RODO

Nowe zaświadcznie lekarskie

Oświadczenie do wniosku

Odwołanie pełnomocnictwa

Upoważnienie do konta

Wniosek bariery techniczne

Wzór pełnomocnictwa SOW

Oświadczenie dla pozostałych osób niepełnosprawnych

PODSTAWA PRAWNA:

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 22.01.2024 r.  w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2024.

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora PCPR w Nowym Sączu rehabilitacja społeczna.pdf