Otwiera nowe okno

O Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Nowy Sączu jest samodzielną organizacyjnie jednostką Powiatu Nowosądeckiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej i działającą na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

 ZADANIA CENTRUM

Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, między innymi:

 • Przygotowanie materiałów i wykonanie czynności związanych z współdziałaniem z organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania pomocy społecznej.
 • Analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspektach ochrony zdrowia i polityki prorodzinnej.
 • Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańców Powiatu z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.
 • Współorganizowanie komunikacji społecznej w sprawach zagadnień dotyczących pomocy społecznej.
 • Analiza potrzeb w zakresie organizowania, prowadzenia i zapewnienia usług o określonym standardzie w ponadgminnych: domach pomocy społecznej, mieszkaniach treningowych, ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, ośrodkach wsparcia i rodzinach zastępczych.
 • Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo- wychowawczych, resocjalizacyjnych, rodzin zastępczych, zakładów dla nieletnich oraz zakładów karnych.
 • Organizowanie pomocy uchodźcom.
 • Współpraca z mniejszościami narodowymi zamieszkującymi teren Powiatu Nowosądeckiego-ludnością romską i łemkowską, w zakresie pomocy socjalnej, prawnej oraz edukacyjnej.
 • Inicjowanie i wspomaganie działań w zakresie wczesnej interwencji dotyczącej uzależnień prowadzonej przez różne ośrodki, instytucje i organizacje, zajmujące się dziećmi i młodzieżą oraz poradnią antynikotynową i poradniami przeciwalkoholowymi,
 • Inicjowanie i wspomaganie wczesnej diagnostyki patologii społecznych poprzez organizację i koordynację akcji badań,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Prowadzenie postępowań w sprawie przyjmowania wniosków i wydawanie stosownego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • PCPR realizuje zadania Powiatu ze środków PFRON przyznanych Powiatowi zgodnie z algorytmem.W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie istnieje także Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin i Dzieci, do którego zadań należy:

 • specjalistyczne poradnictwo oraz współdziałanie z rodzinami w celu przezwyciężenia określonych problemów i sytuacji kryzysowych,
 • wczesna pomoc o charakterze profilaktycznym: socjalna i psychologiczna,
 • terapia rodzin i dzieci.