Otwiera nowe okno

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zaprasza do zapoznania się z założeniami programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III w 2024 r.”.

Termin składania wniosków - do 10 lutego 2024 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r. :

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Beneficjentami pomocy są gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 176 000,00 na każdy projekt.

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych –  część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 74 500,00 zł. na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

obszar D – likwidacja barier transportowych – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

 1. do  144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
  w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. do 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. do 351 500,00 zł dla autobusów;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej albo przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – część kosztów utworzenia nowego lub remont albo modernizacja istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, remontowe, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia). Beneficjentami pomocy są: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:  do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł. na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – (adresaci – powiaty). W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu
w Powiecie Nowosądeckim nie może przekroczyć:

 1. w przypadku obszaru B55% kosztów realizacji i 35% w przypadku projektów realizowanych w urzędach
 2. w przypadku obszaru C50% kosztów realizacji,
 3. w przypadku obszaru D:

- w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 85% kosztów realizacji projektu.

- w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 95% kosztów realizacji projektu.

 1. w przypadku obszaru G30% kosztów realizacji.

Kompletne wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w terminie

do 10 lutego 2024 r.

Ponadto istnieje możliwość wnioskowania w ramach:

Obszaru A programu zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Beneficjentami pomocy są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi: do 197 000,00 zł na jeden projekt dotyczący dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne.

Obszaru E programu o dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi: do 17 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała
z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu. Realizatorami są oddziały PFRON.

Wnioski samorządów dotyczące obszaru A oraz E programu składane będą bezpośrednio do Oddziału PFRON.

Założenia programu wraz z procedurami i kryteriami, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o przyznanie dofinansowania dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

www.pfron.org.pl w zakładce:

O Funduszu, Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III w 2024 r.

Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o pomoc finansową można uzyskać w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych w PCPR w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a,  tel. 18 447-79-23. Informacji udziela Dagmara Kos.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek dla Obszaru B

Wniosek dla Obszaru D

Wniosek dla Obszaru F

 

Program Aktywny Samorząd Moduł I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania – 70 000,00 zł

w przypadku zakupu niestacjonarnego/ mobilnego fotela / fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8 000,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 15%

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-A1-P.pdf

Zał.-nr-1-Zaświadczenie-lekarskie-ruch.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula.pdf

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

oraz

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Maksymalna kwota dofinansowania – 5 280,00 zł

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2 310,00 zł
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 850,00 zł
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880,00 zł
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 550,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 25%

dokumenty do pobrania dla zadania nr 2 oraz 3

Wniosek-AS-A2-3-P.pdf

Zał.-nr-1-Zaświadczenie-lekarskie-ruch.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula.pdf

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu; adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Maksymalna kwota dofinansowania – 4 400,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 15%

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-A4-P.pdf

Zał.-nr-1-Zaświadczenie-lekarskie-słuch.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula.pdf

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Machaj tel.: (18) 447-79-26

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk.

Maksymalna kwota dofinansowania:

- dla osoby niewidomej – 10 000,00 zł, oraz 16 500,00 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26 500,00 zł)

- dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10 000,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

dokumenty do pobrania dla zadania nr 1,3 oraz 4:

Wniosek-AS-B1-3-4-P.pdf

zaś.-lekarskie-okulista-B1--B3.pdf

zaśw.-lekarskie--ruch-B1-kończyny-górne.pdf

zaśw.-lekarskie--słuch-B4.pdf

wzor_pelnomocnictwa_SOW-1-Aktywny-Samorząd-1.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy-AS.pdf

Klauzula-RODO-Aktywny-Samorząd.pdf

 Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Maksymalna kwota dofinansowania:

- dla osoby głuchoniewidomej – 4 400,00 zł

- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 300,00 zł

- dla pozostałych adresatów obszaru – 2 200,00 zł

Z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-B2-P.pdf

wzor_pelnomocnictwa_SOW-1-Aktywny-Samorząd-1.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy-AS-2022.pdf

Klauzula-RODO-22-Aktywny-Samorząd.pdf

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania – 10 000,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

 Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia, lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Maksymalna kwota dofinansowania – 6 000,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

 Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania – 1 650,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-B5-P.pdf

wzor_pelnomocnictwa_SOW-1-Aktywny-Samorząd-2.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy-AS-2022.pdf

Klauzula-RODO-22-Aktywny-Samorząd.pdf

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 Szczegółowych informacji udziela Pani Ewelina Bednarczyk tel.: (18) 447-79-21

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota dofinansowania – 17 600,00 zł

Z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-C1-P.pdf

Zaświadczenie-lekarskie-Obszar-C-zadanie-1.pdf

Oświadczenie-dotyczące-wóżka.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Pełnomocnictwo.pdf

Klauzula-RODO-22-4.pdf

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania – 3 850,00 zł

Z czego na zakup jednego akumulatora, nie więcej niż 1 100,00 zł

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-C2-P.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Pełnomocnictwo.pdf

Klauzula-RODO-22.pdf

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania, przy amputacji:

- w zakresie ręki – 13 200,00 zł

- przedramienia – 28 600,00 zł

- ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 33 000,00 zł

- na poziomie stopy lub podudzia – 19 800,00 zł

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27 500,00 zł

Z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej.

Udział własny wnioskodawcy – 10%

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-C3-P.pdf

Zaświadczenie-lekarskie-Obszar-C-zadanie-3-i-4.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

oświadczenie-do-protez.pdf

Pełnomocnictwo.pdf

Klauzula-RODO-22.pdf

 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;

Maksymalna kwota dofinansowania, przy amputacji:

- w zakresie ręki – 3 960,00 zł

- przedramienia – 8 580,00 zł

- ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 9 900,00 zł

- na poziomie stopy lub podudzia – 5 940,00 zł

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8 250,00 zł

- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9 900,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

Wniosek-AS-C4-P.pdf

Zaświadczenie-lekarskie-Obszar-C-zadanie-3-i-4.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

oświadczenie-dotyczące-naprawy-protez.pdf

Pełnomocnictwo.pdf

Klauzula-RODO-22.pdf

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Maksymalna kwota dofinansowania – 8 250,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 25%

dokumenty do pobrania:

 Wniosek-AS-C5-P.pdf

Zaświadczenie-lekarskie-Obszar-C-zad.-5.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

oświadczenie-do-skutera.pdf

Pełnomocnictwo-dot.-składania-wniosku.pdf

Klauzula-RODO.pdf

 

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Maksymalna kwota dofinansowania – 330,00 zł miesięcznie

Udział własny wnioskodawcy – 15%

 

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-D-P.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula.pdf

Program Aktywny Samorząd Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 400,00 zł.

Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – do 4.400,00 zł, niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyższej kwoty 4 400,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyższej kwoty 2 200,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia do: 1 100,00 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, 1 650,00 zł - dla pozostałych wnioskodawców może być zwiększony, nie więcej niż o:

- osoby na wózku inwalidzkim – 270,00 zł

- średnia ocen – 500,00 zł

- gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania – 550,00 zł

- gdy wnioskodawca posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny – 330,00 zł

- gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach – 330,00 zł

- gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie – 220,00 zł

- gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w wyniku żywiołu, lub innych zdarzeń losowych w 2022 lub 2023 r. – 330,00 zł

- gdy wnioskodawca korzysta z usługi tłumacza migowego – 330,00 zł

- gdy wnioskodawca złoży wniosek w formie elektronicznej – 880,00 zł

- gdy wnioskodawca pobierał/ pobiera naukę w formie zdalnej – 550,00 zł

Udział własny dla osób zatrudnionych:

- w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym – 15 %

- w ramach kolejnej formy kształcenia na poziomie wyższym – 65%

Wymagany udział własny dla osób nie zatrudnionych:

- w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym – brak

- w ramach kolejnej formy kształcenia na poziomie wyższym – 50%

Szczegółowych informacji udziela Pani Ewelina Michalik-Jędrusik tel.: (18) 447-79-23

Dokumenty do pobrania:

 Wniosek-AS-MII-P.pdf

Zał.-nr-1_Zaświadczenie-z-uczelni.pdf

Zał.-nr-2_Zaświadczenie-od-pracodawcy.pdf

Zał.-nr-3_Oświadczenie-o-korzystaniu-ze-środków-PFRON.pdf

Zał.-nr-4_Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula.pdf

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Mieszkanie dla absolwenta ma na celu wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026.

Dokumenty programowe

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/

Beneficjenci

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Formy dofinansowania

 1. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.
 2. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
 • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Warunki dofinansowania

 1. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.
 2. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:
 • lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:

- miasto wojewódzkie,

- gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,

-pozostałe gminy w danym województwie;

 • aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
 • sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):

- dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

- dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

 Wnioski należy składać tylko za pośrednictwem systemu SOW pod linkiem:

https://sow.pfron.org.pl/

Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

sam logo

 

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie finansowanych ze środków PFRON.

Dostępne mieszkanie, celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Program realizowany będzie w latach 2022-2025.

Dokumenty programowe

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/

Beneficjenci

 1. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.
 1. W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:

 • udokumentowanie różnicy, o której mowa w ust. 2, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
 • złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w pkt 1, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

Wnioski należy składać tylko za pośrednictwem systemu SOW pod linkiem:

https://sow.pfron.org.pl/

Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23