Otwiera nowe okno

Program Aktywny Samorząd Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 400,00 zł.

Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – do 4.400,00 zł, niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyższej kwoty 4 400,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyższej kwoty 2 200,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia do: 1 100,00 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, 1 650,00 zł - dla pozostałych wnioskodawców może być zwiększony, nie więcej niż o:

- osoby na wózku inwalidzkim – 270,00 zł

- średnia ocen – 500,00 zł

- gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania – 550,00 zł

- gdy wnioskodawca posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny – 330,00 zł

- gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach – 330,00 zł

- gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie – 220,00 zł

- gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w wyniku żywiołu, lub innych zdarzeń losowych w 2022 lub 2023 r. – 330,00 zł

- gdy wnioskodawca korzysta z usługi tłumacza migowego – 330,00 zł

- gdy wnioskodawca złoży wniosek w formie elektronicznej – 880,00 zł

- gdy wnioskodawca pobierał/ pobiera naukę w formie zdalnej – 550,00 zł

Udział własny dla osób zatrudnionych:

- w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym – 15 %

- w ramach kolejnej formy kształcenia na poziomie wyższym – 65%

Wymagany udział własny dla osób nie zatrudnionych:

- w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym – brak

- w ramach kolejnej formy kształcenia na poziomie wyższym – 50%

Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23

Dokumenty do pobrania:

 Wniosek-AS-MII-P.pdf

Zał.-nr-1_Zaświadczenie-z-uczelni.pdf

Zał.-nr-2_Zaświadczenie-od-pracodawcy.pdf

Zał.-nr-3_Oświadczenie-o-korzystaniu-ze-środków-PFRON.pdf

Zał.-nr-4_Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula.pdf