Otwiera nowe okno

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zaprasza do zapoznania się z założeniami programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III w 2024 r.”.

Termin składania wniosków - do 10 lutego 2024 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r. :

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Beneficjentami pomocy są gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 176 000,00 na każdy projekt.

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych –  część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 74 500,00 zł. na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

obszar D – likwidacja barier transportowych – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

  1. do  144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
    w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. do 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. do 351 500,00 zł dla autobusów;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej albo przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – część kosztów utworzenia nowego lub remont albo modernizacja istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, remontowe, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia). Beneficjentami pomocy są: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:  do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł. na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – (adresaci – powiaty). W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu
w Powiecie Nowosądeckim nie może przekroczyć:

  1. w przypadku obszaru B55% kosztów realizacji i 35% w przypadku projektów realizowanych w urzędach
  2. w przypadku obszaru C50% kosztów realizacji,
  3. w przypadku obszaru D:

- w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 85% kosztów realizacji projektu.

- w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 95% kosztów realizacji projektu.

  1. w przypadku obszaru G30% kosztów realizacji.

Kompletne wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w terminie

do 10 lutego 2024 r.

Ponadto istnieje możliwość wnioskowania w ramach:

Obszaru A programu zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Beneficjentami pomocy są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi: do 197 000,00 zł na jeden projekt dotyczący dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne.

Obszaru E programu o dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi: do 17 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała
z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu. Realizatorami są oddziały PFRON.

Wnioski samorządów dotyczące obszaru A oraz E programu składane będą bezpośrednio do Oddziału PFRON.

Założenia programu wraz z procedurami i kryteriami, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o przyznanie dofinansowania dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

www.pfron.org.pl w zakładce:

O Funduszu, Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III w 2024 r.

Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o pomoc finansową można uzyskać w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych w PCPR w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a,  tel. 18 447-79-23. Informacji udziela Dagmara Kos.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek dla Obszaru B

Wniosek dla Obszaru D

Wniosek dla Obszaru F