Otwiera nowe okno

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

 

O refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy może wystąpić pracodawca, który zobowiąże się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy. Przez zatrudnienie należy rozumieć umowę o pracę.

Ten rodzaj wsparcia obejmuje refundację kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu i zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Sączu.

Refundacja może obejmować udokumentowane koszty zakupu wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna w kwocie niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług (VAT) i podatku akcyzowego.

 

Biorąc pod uwagę ograniczony limit środków PFRON przeznaczonych na realizację refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych w danym roku budżetowym oraz racjonalne nimi gospodarowanie proponuje się zwrot kosztów Pracodawcy w wysokości do 50.000 zł na jedno stanowisko pracy, przy czym na stanowisko biurowe w wysokości do 20.000,00 zł. Na podstawie przedstawionych do wniosku ofert cenowych (faktur PROFORMA)

UWAGA!

  • Refundacja nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy.
  • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.
  • Warunkiem dokonania zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy - wydanej na wniosek starosty.
  • Refundacje  będą  przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.

Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23.

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz pomoc de minimis

Karta informacyjna usługi stanowisko 2022

Klauzula RODO

Oświadczenie pomoc publiczna

Oświadczenie pracodawcy

Sprawozdanie z zatrudnienia

Wniosek WSP część I

Wniosek WSP część II

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Art. 26e, art. 35 a ust. 1 pkt.7 lit. 9b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 743),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 93 z późn. zm.),

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str.1),

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str. 9).