Otwiera nowe okno

Podjęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

Aby uzyskać dotację ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, należy być:

  • osobą niepełnosprawną,
  • zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Ponadto osoba ubiegająca się o dotację nie mogła wcześniej skorzystać z pomocy ze środków publicznych na ten sam cel. Wnioskowanie o środki na dotację jest możliwe po upływie co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzonej działalności (lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej).

Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa
w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy.

 

Uwaga!

Zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON nie zostanie rozpatrzony.

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Ewelina Bednarczyk tel.: (18) 447-79-21.

 

Pliki do pobrania:

Klauzula RODO

Wniosek 2022 działalność gospodarcza

 

Podstawa prawna:

Art. 12 a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2018r., poz.2342 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U.z 2021r., poz. 743),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (tj. Dz.U z 2018r. poz.350),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2020r., poz.1740 z póź. zm.),

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013).