Otwiera nowe okno

Turnus rehablitacyjny

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji społecznej i leczniczej połączona
z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę psychofizycznej sprawności, wyrobienie zaradności, rozwijanie umiejętności społecznej oraz realizację i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Czas trwania turnusu wynosi, co najmniej 14 dni.

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Wysokość udzielanego dofinansowania uzależniona jest m.in.: od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16–24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie, osoba niepełnosprawna wymagająca opieki może otrzymać dofinansowanie również dla opiekuna. Opiekunem nie może być osoba pełniąca funkcji członka kadry na danym turnusie, a także osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby.

Osoba niepełnosprawna może uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym, którego organizator
a także ośrodek posiadają odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu. Ponadto wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych zgodnie z Jej dysfunkcjami lub schorzeniami, określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim. Centralny rejestr ośrodków, w których odbywają się turnusy rehabilitacyjne i organizatorów tych turnusów, znajduje się na stronie internetowej: https://empatia.mpips.gov.pl/

Informujemy, że mieszkańcy Powiatu nowosądeckiego w mogą składać wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym również w formie elektronicznej, korzystając z dedykowanego przez PFRON Systemu SOW – System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.org.pl.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Igielska-Machaj tel.: (18) 447-79-26.

 

Pliki do pobrania:

Informacja do wniosku SOW Turnusy

Informacja o wyborze turnusu rehablitacyjnego

Klauzula RODO

Oświadczenie Wnioskodawcy

SOW odwołanie pełnomocnictwa

Wniosek lekarza kierującego na turnus

Wniosek turnus rehablitacyjny

Wzór pełnomocnictwa SOW

Zaświadczenie o stanie zdrowia

 

PODSTAWA PRAWNA:

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 22.01.2024 r.  w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2024.

 Zarządzenie Nr 2 Dyrektora PCPR w Nowym Sączu rehabilitacja społeczna.pdf