Otwiera nowe okno

Turnus rehablitacyjny

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji społecznej i leczniczej połączona
z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę psychofizycznej sprawności, wyrobienie zaradności, rozwijanie umiejętności społecznej oraz realizację i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Czas trwania turnusu wynosi, co najmniej 14 dni.

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Wysokość udzielanego dofinansowania przez uzależniona jest m.in..: od posiadanego stopnia niepełnosprawności, oraz dochodów rodziny.

Na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie, osoba niepełnosprawna wymagająca opieki może otrzymać dofinansowanie również dla opiekuna. Opiekunem nie może być osoba pełniąca funkcji członka kadry na danym turnusie, a także osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby.

Osoba niepełnosprawna może uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym, którego organizator
a także ośrodek posiadają odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu. Ponadto wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych zgodnie z Jej dysfunkcjami lub schorzeniami, określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim. Centralny rejestr ośrodków, w których odbywają się turnusy rehabilitacyjne i organizatorów tych turnusów, znajduje się na stronie internetowej: https://empatia.mpips.gov.pl/

 

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Igielska-Machaj tel.: (18) 447-79-26.

 

Pliki do pobrania:

Informacja do wniosku SOW Turnusy

Informacja o wyborze turnusu rehablitacyjnego

Klauzula RODO

Oświadczenie Wnioskodawcy

SOW odwołanie pełnomocnictwa

Wniosek lekarza kierującego na turnus

Wniosek turnus rehablitacyjny

Wzór pełnomocnictwa SOW

Zaświadczeznie o stanie zdrowia

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 20016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)