Otwiera nowe okno

Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny, to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza specjalistę, niezbędne do rehabilitacji w warunkach domowych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne - nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych.

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.

 

Skorzystać może każdy, kto:

  1. posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność (orzeczenie),
  2. spełnia kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
  • u kogo zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych potwierdzona zaświadczeniem od lekarza specjalisty.

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23.

 

Pliki do pobrania:

Klauzula

Oświadczenia

SOW odwołanie pełnomocnictwa

Upoważnienie dotyczące przekazania środków na wspazany rachunek bankowy

Wniosek RS SR 2023

Wzór pełnomocnictwa

Zaświadczenie lekarskie

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021 poz. 573, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926, z późn. zm.)