Otwiera nowe okno

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził specjalny program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu informuje, że aktualnie prowadzony jest nabór wniosków, w ramach którego Obywatele Ukrainy w Module I mogą otrzymać pomoc
w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydanych na zlecenie.

Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON i dotyczy sfinansowania wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

O pomoc finansową na zakup lub naprawę wyrobów medycznych wydanych na zlecenie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością:

  • których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie
    art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
    • posiadający dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego sytemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku – jeżeli przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o posiadaniu w/w dokumentu.

 

Uwaga:

Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup/naprawa wyrobów medycznych wydanych na zlecenie, w przypadku których wymagany jest udział własny. Podstawę dofinansowania stanowią faktury objęte częściową refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na wyroby medyczne.

 

W celu ubiegania się o dofinansowanie Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością winien złożyć do tututejszym Centrum wniosek o świadczenie w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” (w polskiej wersji językowej).

 

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Ewelina Bednarczyk tel.: (18) 447-79-21.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. fakturę za zakup/naprawę wyrobu medycznego, będącego przedmiotem zlecenia określającą kwotę opłaconą oraz kwotę udziału własnego.
  2. kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny lub naprawę.

 

Pliki do pobrania:

 Klauzura

Wniosek pomocniczy

Oświadczenie dla dziecka o posiadaniu orzeczenia -PL

Oświadczenie dla dziecka o posiadaniu orzeczenia - UA - pomocniczy

Oświadczenie dla osoby dorosłej o posiadaniu orzeczenia - PL

Oświadczenie dla osoby dorosłej o posiadaniu orzeczenia UA - pomocniczy

Wniosek w języku polskim

Wniosek pomocniczy - w języku ukraińskim

Załącznik nr 1 do Procedur realizacji Modułu I programu Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością WNIOSEK_2 

Materiał dodatkowy: WNIOSEK moduł I język ukraiński Dodatok No 1 do Procedur realizaciji Modulja I ZAJAVA 4