Otwiera nowe okno

RODO

Od 25 maja 2018 r. stosowane są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane w dalszej części RODO.

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu przykłada dużą wagę do bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

 

Kontakt z Administratorem

Listowny:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Telefoniczny, elektroniczny:

tel. 18 443-82-51, 18 443-75-91, 18 444-26-72, 18 447-79-11

fax 18 447 79 35, 18 444 27 17

Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie EPUAP:

pcprns/skrytka/

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek: 8:00-16:00

wtorek-piątek: 7:30-15:30

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Tomasz Czerniec

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

pokój 307

tel. 18 41 41 807

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, realizacji zawartych umów, a w pozostałych przypadkach są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym
w treści zgody.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO, w związku z realizacja ustawowych zadań wynikających z:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oo przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Jakie dane są przetwarzane

 • Dane identyfikujące osoby: PESEL, NIP, Imię i nazwisko, nazwisko rodowe, obywatelstwo, datę urodzenia, miejsce urodzenia.
 • Dane z dokumentów tożsamości.
 • Dane adresowe i teleadresowe.
 • Informacje o dochodach, zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Dane dotyczące zobowiązań: źródła zobowiązań, kwoty, waluty, numery i stan rachunków, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia.
 • Informacje o stanie zdrowia, sytuacji rodzinnej, nałożonych sankcjach i karach oraz obowiązujących zakazach.

 

Odbiorcy danych

Dane nie są przekazywane innym podmiotom, jedynie na uzasadniony wniosek mogą być to uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej w zakresie
i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane.

 

Okres, przez który dane są przechowywane

W przypadkach realizacji usług publicznych w celu realizacji obowiązków ustawowych okres przechowywania akt określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa podatkowego.

W pozostałych przypadkach w okresie od wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

W przypadku żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o ile podane przepisy prawa regulujące okres przechowywania dokumentacji przewidują taką możliwość.

 

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, bądź wynika z przepisów prawa. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w określonych celach uniemożliwi korzystanie z niektórych usług.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.