Otwiera nowe okno

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie.

Skorzystać może każdy, kto:

  • posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność (orzeczenie),
  • ma trudności w poruszaniu się (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim),
  • posiada nieruchomość lub użytkuje wieczyście nieruchomość. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier.

 

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy
o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Igielska-Machaj tel.: (18) 447-79-26.

 

Pliki do pobrania:

 Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Klauzula informacyjna RODO

Informacja do wniosku SOW

Oświadczenie bariery archtektoniczne

SOW odwołanie pełnomocnictwa

Wzór pełnomocnictwa SOW

Zaświadczenie lekarskie

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021 poz. 573, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926)