Otwiera nowe okno

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 Przedmioty ortopedyczne to przyrządy niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, np. protezy, kule, wózek inwalidzki, itp.

Środki pomocnicze to przedmioty, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym lub wręcz to umożliwiają, np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, itp.

 

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie przedmiotów wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.
O dofinansowanie można się starać, gdy cena przedmiotu dofinansowania jest wyższa od limitu dofinansowania określonego przez ministra zdrowia w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są skatalogowane w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Znajdują się w nim limity finansowania każdego przedmiotu w ramach ubezpieczenia pokrywane przez NFZ oraz wysokość udziału własnego wnioskodawcy w kosztach zakupu. Procentowe wskaźniki dofinansowań ze środków PFRON odnoszą się wprost do tych limitów.

 

Skorzystać może każdy, kto:

  • posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność (orzeczenie),
  • posiada zalecenia, dotyczące zakupu sprzętu od lekarza prowadzącego,
  • spełnia kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

 

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Ewelina Bednarczyk tel.: (18) 447-79-21.

 

Pliki do pobrania:

 Informacja do wniosku

Klauzula

Oświadczenie - aparaty słuchowe

SOW odwołanie pełnomocnictwa

Upoważnienie dotyczące przekazania środków na wskazany numer rachunku bankowego

Wniosek RS PO 2024

Wniosek pełnomocnictwa

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 20.01.2023 r.  w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2023.

 Zarządzenie Nr 2 Dyrektora PCPR w Nowym Sączu rehabilitacja społeczna.pdf