PCPR >> Ogłoszenia
Ogłoszenia
Nabór na stanowiska
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu poszukuje pracowników na stanowiska:

I. Psychologa w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

2. co najmniej 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

3. obywatelstwo polskie.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych.

5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe.

6. Udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy

z dzieckiem i rodziną.

7. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych realizowanych przez Zespół ds. rodzinnej

pieczy zastępczej, w szczególności ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej.

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

2. Prawo jazdy kat. B.

3. Dyspozycyjność.

4. Obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.

5. Umiejętność pracy w zespole.

6. Komunikatywność.

7. Dobre zdolności organizacyjne i negocjacyjne.

8. Samodzielność, umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych.

 

Warunki zatrudnienia:

½ etatu, praca w pomieszczeniu biurowym – częściowo w terenie.

Zakres zadań:

1. Badania psychologiczne kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia

rodzinnego domu dziecka, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, prowadzących

rodzinne domy dziecka.

2. Wystawianie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

3. Terapia dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych .

4. Ocena sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci umieszczonych w tych rodzinach oraz

ocena rodzin zastępczych pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej

im  funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.

5. Poradnictwo psychologiczne dla rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci.

6. objęcie opieką 15 wybranych rodzin zastępczych, okresowe wizytowanie tych rodzin,

rozmowa z dziećmi – wychowankami rodzin zastępczych.

7. Prowadzenie dokumentacji pracy z rodzinami zastępczymi.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu

pracy.

3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata.

7. Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej (osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy

rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona).

8. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki

obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Sposób i termin składania ofert:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 72a (Ip. Pok. 113), z dopiskiem „Psycholog w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej” lub „Pedagog w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w terminie do dni 31.05.2016r. Do godz. 10.00 (decyduje data i godz. wpływu).

 

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

Dodatkowe informacje:

Osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione e-meilem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumentacja osób, które nie zostaną zakwalifikowane lub przyjęte do pracy zostanie komisyjnie zniszczona.

 

Nowy Sącz, dn. 19.05.2016r.

 

 


       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony