Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych)
Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych)
czwartek, 17 października 2019 16:00
Drukuj Email

Dofinansowanie udzielane w ramach obszaru A programu stanowi uzupełnienie środków będących w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK)
w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków.

 

Cel obszar A programu:

Przystosowanie część wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez

gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe

zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących te budynki.

 

Adresaci obszar A programu:

Zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – podmioty uprawnione do reprezentowania

i podejmowania zobowiązań finansowych w zakresie prowadzenia inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Warunki przystąpienia do obszaru A programu:

  1. Adresat programu zainteresowany uzyskaniem wsparcia udokumentuje potrzebę realizacji działań służących zapewnieniu dostępności w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wybudowanym i użytkowanym przed dniem 12 kwietnia 2002 r.
    i przedłoży w tym zakresie stosowny projekt
  2. Inwestycja dotycząca zapewnienia dostępności w wielorodzinnym budynku mieszkalnym musi zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

  1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

  2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

  3. wymagalnych zobowiązań wobec BGK,

  4. wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Wysokość dofinansowania projektu w obszarze A programu może wynieść do 165 000,00 zł.

Procentowa wysokości dofinansowanie ze środków PFRON dla projektodawców w kosztach

inwestycji uzależniona jest od lokalizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego i wynosi w zależności od powiatu w 2019 roku:

 

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony