Aktywny Samorząd >> Realizacja programu Aktywny Samorząd w 2019r. >> M I- Obszar A Zadanie 1 - POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU
M I- Obszar A Zadanie 1 - POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU
Drukuj Email

Obszar A Zadanie 1 -POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu ruchu,

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW :
maksymalna kwota dofinansowania  10.000 zł. w tym:
UDZIAŁ WŁASNY: 15% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: – co trzy lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

DYSFUNKCJA NARZĄDU RUCHU (W PRZYPADKU Obszaru A) – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności) w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;

OPRZYRZĄDOWANIE SAMOCHODU – należy przez to rozumieć dostosowanie do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawna z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp.

POSIADACZ  SAMOCHODU (w przypadku obszaru A) (w rozumieniu programu) – należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca (opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy); w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.).

 

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony