Aktywny Samorząd >> Realizacja programu Aktywny Samorząd w 2019r. >> Pilotażowy program "Aktywny samorząd" na 2019 rok
Pilotażowy program "Aktywny samorząd" na 2019 rok
Drukuj Email

UWAGA!!!
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd na rok 2019
W roku 2019 w ramach programu realizowane będą następujące zadania:
Moduł I:
Obszar A Zadanie 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
Obszar B Zadanie 1, 3 i 4- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
w szkole policealnej,

w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:
Moduł  I od dnia 06.05.2019 r. do 31.08.2019 r.
Moduł II od dnia 11.03.2019 r do 30.03.2019 r. (I termin - rok akademicki 2018/2019)
od dnia 1.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (II termin - rok akademicki 2019/2020)

Komunikat PFRON "Aktywny Samorząd" na 2019 roku (serwis zewnętrzny)
"Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku z dnia 31.01.2019 roku

 

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony